FAQ

ČO JE ÚČTOVNÉ PORADENSTVO A AKO PREBIEHA?

Účtovné poradenstvo je konzultačná služba, ktorá pomáha zodpovedať klientom konkrétne otázky v oblasti účtovnej problematiky, s ktorými si nevedia rady. Ako to prebieha v našej spoločnosti? Klient nás osloví osobne, telefonicky alebo najčastejšie e-mailom alebo prostredníctvom dopytového formuláru na našej stránke so svojou otázkou. Čo je potrebné preto, aby sme klientovi dali čo najpresnejšiu odpoveď na vyriešenie jeho momentálnej situácie? Klient by mal čo najpresnejšie popísať svoj odborný problém – zároveň má možnosť vybrať si, akou formou chce obdržať odpoveď (mailom alebo osobne). Náš konzultant poskytne písomné alebo ústne stanovisko v takej forme, aby jej klient dostatočne porozumel.

ČO JE PODNIKANIE, PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ?

§ 2 zákona č. 513/1991 Zb./ ďalej len Obchodný zákonník / definuje podnikanie nasledovne:

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom podľa tohto zákona je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.

Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu.

AKÉ SÚ VÝHODY A NEVÝHODY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA?

Výhody:

 • Živnostník pri porovnaní s bežným radovým zamestnancom môže svoje služby poskytovať viacerým obchodným partnerom a dosiahnuť tak vyšší zisk, nie je viazaný pracovnou zmluvou a príkazmi zamestnávateľa, živnostník podniká vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Živnostník si môže od základu dane odpísať všetky výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikateľskou činnosťou a sú daňovo a účtovne preukázateľné. Takto si môže znížiť daňový základ a zaplatiť tak ročne nižšiu daň v porovnaní s tým, ak by pracoval ako zamestnanec.
 • Živnostník môže ušetriť na odvodoch. Prvý rok podnikania nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne a odvody do zdravotnej poisťovne mu budú vypočítané z minimálnej mzdy a nie z aktuálneho zárobku. Pokiaľ je živnostník v súbehu s pracovnou zmluvou alebo je študent, v prvom roku podnikania neplatí odvody do zdravotnej poisťovne. V ďalšom roku výška odvodov závisí od celkovej výšky dosiahnutých príjmov a vymeriavacieho základu…
 • Živnostník má väčšiu voľnosť – môže jednoduchšie vypovedať zmluvy obchodným partnerom (pokiaľ považuje takúto spoluprácu za neefektívnu), ako keby chcel dať výpoveď v klasickom zamestnaní. To môže byť rovnako aj nevýhodou (závisí od uhla pohľadu).
 • Založenie živnosti je rýchle, nízke počiatočné náklady (hlavne pokiaľ sa zakladá online)
 • Živnostník si ponecháva celý zisk, nemusí preukazovať účel použitia zisku (samozrejme až po zdanení a zaplatení odvodov)
 • Živnostník má možnosť použiť paušálne výdavky, prípadne si vybrať sústavu účtovníctva.

Nevýhody:

 • Nízke odvody živnostníka sa odrazia v dôchodku. Nižšie odvody do sociálnej poisťovne znamenajú rovnako nižší dôchodok, resp. si menej nasporí do 2. piliera ako zamestnanec. Živnostník musí s týmto faktom rátať a počas aktívneho podnikania musí myslieť aj na budúcnosť, buď sa dobrovoľne dôchodkovo poistí, môže vstúpiť do tzv. 3. piliera alebo sporí prostredníctvom iného produktu, ktorých je na finančnom trhu dostatok. Ak živnostník ochorie, dostane zo sociálnej poisťovne nižšie nemocenské, ako keby bol zamestnancom.
 • Živnostník ručí za všetky svoje záväzky celým svojim majetkom. Toto sa dá riešiť uzatvorením poistenia – produktov pre rôzne druhy podnikateľských rizík je na poistnom trhu dostatok
 • Živnostník nemá takú právnu ochranu ako pri zamestnaneckom pomere – nemá pracovnú dobu „od-do“, nie je chránený výpovednou lehotou, nemá 13. plat, či iné zamestnanecké výhody (služobné auto, mobil, príspevok na stravné…)
 • So živnosťou je spojená celá rada administratívnych úkonov. Živnostník si musí viesť účtovníctvo, podávať daňové priznanie, viesť agendu, či sledovať zmeny v legislatíve, každý mesiac odvádzať odvody do poisťovní a dávať pozor na ich včasné zaplatenie
AKÉ SÚ VÝHODY A NEVÝHODY SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM?

Výhody:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba v porovnaní s iným typom obchodnej spoločnosti, kde spoločnosť musia založiť aspoň dvaja spoločníci,
 • spoločnosť za porušenie svojich záväzkov zodpovedá len do výšky svojho majetku – to zn., že v najhoršom prípade by spoločnosť mohla napr. pri konkurze prísť najviac o celý svoj majetok, ale súkromný majetok jej spoločníkov zostane nepostihnutý,
 • spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, tzn. neručí za záväzky spoločnosti svojim súkromným majetkom, ale len svojím podielom na základnom imaní s.r.o., čo rovnako platí aj napríklad v prípade konkurzu spoločnosti, ktorý by spoločníka stál maximálne jeho vklad do spoločnosti,
 • hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne nízka – 5 000 eur,
 • podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným je u fyzickej osoby predmetom dedenia a u právnickej osoby prechádza na právneho nástupcu,

Nevýhody:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej s.r.o. – ak ste napríklad jediným spoločníkom s.r.o., tak táto spoločnosť si z tohto dôvodu nemôže založiť ďalšiu spoločnosť s ručením obmedzeným, ak by ale s.r.o. mala zakladateľov aspoň dvoch, môže táto spoločnosť založiť neobmedzene veľa iných spoločností s ručením obmedzeným,
 • fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom v najviac dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným – ako fyzická osoba môžete mať najviac dve rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorých budete figurovať ako jediný spoločník a ak si chcete založiť aj viac ako dve s.r.o., potrebujete k tomu aspoň jedného ďalšieho spoločníka,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur
 • ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, musí byť pri jej zápise do obchodného registra splatené celé základné imanie
 • spoločník nemôže zo spoločnosti s ručením obmedzeným vystúpiť jednostranným právnym úkonom – ak sa chce niekto svojej s.r.o. zbaviť, môže požiadať súd, aby zrušil jeho účasť v spoločnosti, môže sa rozhodnúť napríklad pre jej likvidáciu, ak nemá už viac spoločníkov alebo jednoduchšou a výhodnejšou možnosťou môže byť svoj podiel v s.r.o. ponúknuť inému spoločníkovi alebo predať celú s.r.o. inej osobe, ak ste jej jediným spoločníkom.
ČO JE ÚČTOVNÍCTVO, PREČO TO TREBA?

Pri teoretickej rovine výkladu účtovníctvo sa stretávame so 4 základnými funkciami účtovníctva, a to je dokumentačná funkcia, informačná funkcia, kontrolná funkcia, rozhodovacia funkcia. Hlavná právna norma, ktorá upravuje účtovníctvo na Slovensku je zákon č. 431/2002 o účtovníctve.

 • dokumentačná funkcia: prostredníctvo účtovných dokladov a zápisov dokumentuje „dianie v podniku“ vyjadrené v číselných hodnotách
 • informačná funkcia: účtovná dokumentácia poskytuje informácie pre jednotlivých používateľov o aktuálnom stave vo firme: informácie sú dôležité pre vlastníkov, manažment, banky, štát……
 • kontrolná funkcia: informačný stav účtovníctva slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
 • rozhodovacia funkcia:na základe korektných informácií z účtovného systému je možné prijímať správne rozhodnutia pre rozvoj firmy