JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Daňová evidencia – zjednodušená evidencia za vymedzených podmienok:

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo pri príjmoch z prenájmu alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu preukázateľne vynaložené daňové výdavky, podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • daňových  výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na  zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane  vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Aj v prípade, ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky), je povinný viesť daňovú evidenciu v rozsahu:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • zásobách a pohľadávkach.

Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevznikajú mu povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy).

Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu, je platiteľom DPH, potom na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Jednoduché účtovníctvo:

 • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov
 • Prípravné práce, kompletizácia dokumentov / dokladov a súvisiaca administratíva
 • Vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku (na základe podložených dokladov k pracovným cestám a evidencii o prevádzke vozidla)
 • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
 • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia – informatívne stavy a daňová / účtovná optimalizácia
 • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
 • Vypracovanie daňových priznaní a výkazov
 • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva

Peňažný denník; Pokladničná kniha; Kniha vystavených faktúr, Kniha prijatých faktúr, Kniha záväzkov a pohľadávok; Kniha drobného majetku, Kniha dlhodobého majetku, Evidencia DPH a daňové priznanie; Súhrnné výkazy; Ročné uzávierky a inventarizácie, Vyhotovenie odovzdávacích protokolov – odovzdanie účtovnej dokumentácie

 

Kontaktujte nás!