Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo:

  • Prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov
  • Prípravné práce, kompletizácia dokumentov / dokladov a súvisiaca administratíva
  • Vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku (na základe podložených dokladov k pracovným cestám a evidencii o prevádzke vozidla)
  • Predkontovanie účtovníctva, vyhotovenie interných dokladov, smerníc účtovania a protokolov súvisiacich s účtovnou agendou
  • Zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru
  • Priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia – informatívne stavy a daňová/účtovná optimalizácia
  • Konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami
  • Vypracovanie daňových priznaní, výkazov a poznámok k účtovníctvu
  • Vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva

Hlavná kniha; Účtovný denník; Kniha vystavených faktúr, Kniha prijatých faktúr, Evidencia záväzkov a pohľadávok; Evidencia DPH a daňové priznanie; Súhrnné výkazy; Ročné uzávierky a inventarizácie, Vyhotovenie odovzdávacích protokolov – odovzdanie účtovnej dokumentácie

Kontaktujte nás!