Všeobecné obchodné podmienky


A. Základné ustanovenia

 1. Spoločnosť ELM GROUP s. r. o. je obchodná spoločnosť ELM GROUP s. r. o., so sídlom SNP 326/2, 935 32 Kalná nad Hronom – Kalnica, IČO: 51 098 105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 44094/N. ELM GROUP s. r. o. ako prevádzkovateľ webovej stránky ELM GROUP (https://www.elmgroup.sk) poskytuje služby voblasti komplexného spracovania účtovníctva, daňových povinností a poradenských služieb a za týmto účelom vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“).

 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú najmä práva a povinnosti medzi spoločnosťou ELM GROUP s. r. o. (ďalej aj „poskytovateľ“) a Objednávateľom pri poskytovaní týchto služieb.

 3. Objednávateľom môže byť osoba, ktorá má záujem o dlhodobé poskytovanie účtovných a/alebo poradenských a/alebo iných služieb poskytovateľa alebo osoba, ktorá má záujem o jednorazové poskytnutie niektorých zo služieb poskytovateľa, predovšetkým jednorazové spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania, jednorazovú odbornú konzultáciu a iné. Tieto VOP môžu stanoviť, že niektoré z ich ustanovení sa v prípade Zmluvy o vedení účtovníctva a spracovaní mzdovej agendy (ďalej len „zmluva“) s objednávateľom neuplatnia.

 4. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom kontaktného formuláru uvedenom na webovej stránke požadovať informácie od Prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním jeho služieb.

 5. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých Objednávateľov. Každý Objednávateľ je povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom vykonaním Objednávky vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní webovej stránky https://www.elmgroup.sk/

B. Služby poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa na základe zmluvy zaviazal viesť pre Objednávateľa účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vykonávať činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a/alebo spracovávať mzdovú agendu a personálnu agendu a/alebo vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jeho ekonomickouagendou, najmä:

a) Vedenie účtovníctva, pričom vedenie účtovníctva vrozsahu jednoduchého a/alebo podvojného účtovníctva a účtovníctva neziskového sektora zahŕňa najmä:

 • prevzatie, triedenie dokladov a kontrola formálnych náležitostí daňových a účtovných dokladov,

 • prípravné práce, kompletizácia dokumentov/dokladov a súvisiaca administratíva,

 • vypracovanie cestovných náhrad z použitia dopravného prostriedku (na základe podložených dokladov k pracovným cestám a evidencii o prevádzke vozidla),

 • zaúčtovanie dokladov prostredníctvom výpočtovej techniky a ekonomického softvéru predkontovanie účtovníctva, vyhotovenie interných dokladov, smerníc účtovania a protokolov súvisiacich s účtovnou agendou,

 • priebežné výpočty a analýzy v priebehu účtovného obdobia – informatívne stavy a daňová/účtovná optimalizácia,

 • konzultácie a poradenstvo v danej oblasti, komunikácia s úradmi a inštitúciami,

 • vypracovanie daňových priznaní, výkazov a poznámok k účtovníctvu,

 • vyhotovenie ročnej uzávierky a výstupnej dokumentácie z účtovníctva

b) Konzultačné a poradenské služby, pričom poradenské služby zahŕňajú najmä odborné poradenstvo poskytovateľa ohľadne ekonomickej činnosti objednávateľa, vedenia jeho účtovníctva, komunikáciu s príslušnými úradmi a inštitúciami a ďalších činností, ktoré sú s týmto spojené, a to vrátane daňového poradenstva. V prípade, ak objednávateľ požaduje k vyriešeniu problematiky stanovisko daňového poradcu, prípadne iné odborné stanovisko, za týmto účelom budú kontaktovaní partnerskí odborní konzultanti a služby budú prefakturované objednávateľom. Spoločnosť ELM GROUP s. r. o. neposkytuje daňové poradenstvo ani právne poradenstvo, na tento účel spolupracuje s externými spoločnosťami v danom odbore a služby sú sprostredkované.

c) Spracovanie mzdovej agendy a personalistika, ktorá zahŕňa najmä:

 • vypracovanie pracovných zmlúv zamestnancov objednávateľa vrátane Dohôd o vykonaní práce, Dohôd o pracovnej činnosti a Dohôd o brigádnickej práci študentov,
 • vypracovanie Dohôd o hmotnej zodpovednosti, Dohôd o zrážkach zo mzdy, výpočet mzdových nákladov zamestnancov objednávateľa pred uzatvorením pracovných pomerov,
 • prípravu prihlášok a odhlášok objednávateľa a jeho zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, príp. na príslušný daňový úrad,
 • výpočet miezd zamestnancov objednávateľa a zostavenie výplatných pások,
 • evidencia a archivácia mesačnej mzdovej agendy (sumarizácie mesačnej odmeny a odvodov do jednotlivých fondov poistenia, výplatné pásky, výplatné listiny),
 • výpočet, vystavenie aodoslanie mesačných výkazov Sociálneho zabezpečenia, Zdravotného poistenia a mesačných prehľadov na Daňový úrad,
 • v prípade čerpania dotačných prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVaR), vypracovanie a odovzdanie mesačnej dokumentácie na UPSVaR, výpočet odstupného, odchodného pre zamestnancov,
 • odhlásenie jednotlivých zamestnancov z poisťovní,
 • vydanie zápočtového listu a evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia,
 • príprava potvrdení a ďalších podkladov v súvislosti so mzdovou agendou.

d) Ostatné služby, ktoré zahŕňajú najmä:

 • založenie živnostenského oprávnenia, ohlasovanie zmien v živnostenskom oprávnení,

 • založenie obchodnej spoločnosti vrátane poradenstva avypracovania príslušnej dokumentácie,

 • kontrola a spravovanie elektronickej schránky eSLovensko.sk,

 • zriadenie virtuálneho sídla firmy,

 • administratívne služby podľa individuálnej objednávky.

2. Poskytovateľ a Objednávateľ sú oprávnení dohodnúť si širší rozsah poskytovaných služieb na základe ich vzájomnej individuálnej dohody.

C. Cena a platobné podmienky

  1. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na cene za jednotlivé plnenia v zmysle časti B. VOP tak, že ceny jednotlivých služieb budú stanovené Cenníkom služieb Poskytovateľa, s výnimkou osobitnej dohody zmluvných strán (napr. paušálna odmena), a to podľa Cenníku služieb platnom ku dňu podpisu zmluvy, ktorý je uverejnený na webovom sídle https://www.elmgroup.sk/cennik-sluzieb/.

  2. Cenník môže byť jednostranne zmenený zo strany Poskytovateľa. Ceny uvedené v cenníku podľa ods. 1 môže poskytovateľ zvýšiť každý rok (najmä mesačný paušál) a k 1. februáru v rozsahu rovnajúcom sa 100 % miery rastu spotrebiteľských cien za predchádzajúci rok vykázaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pokiaľ tempo rastu spotrebiteľských cien presiahne úroveň 3 %.

  3. Ceny uvedené v cenníku nezahŕňajú správne a iné poplatky, ktoré sú spojené s poskytovaním služieb Poskytovateľa a prípadné výdavky na správne a iné poplatky budú Objednávateľovi vyúčtované spolu s cenou poskytnutých služieb.

  4. Poskytovateľ za poskytnuté služby vystaví Objednávateľovi faktúru a to do 15 (pätnástich) dní odo dňa ukončenia príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý poskytovateľ službu poskytol, resp. za iné časové obdobie, podľa poskytnutej služby.

  5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o dani z príjmov ako účtovného dokladu a objednávateľovi bude zasielaná v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve. Faktúra, ku ktorej Objednávateľ neuvedie svoje námietky či pripomienky do piatich (5) dní od jej doručenia, sa považuje za vystavenú a doručenú riadne a Objednávateľ je povinný ju uhradiť. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru do siedmich (7) dní od jej obdržania alebo v lehote splatnosti faktúry, ak je tento dátum na faktúre uvedený. V prípade omeškania s úhradou je poskytovateľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb až do doby úhrady všetkých záväzkov po lehote splatnosti. Počas doby pozastavenia poskytovania Služieb akékoľvek sankcie, pokuty a škody spôsobené neposkytovaním Služieb zo strany Poskytovateľa znáša v plnej miere Objednávateľ. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry Poskytovateľa o viac ako štyridsaťpäť (45) kalendárnych dní, je poskytovateľ oprávnený písomnou formou odstúpiť od zmluvy. Akékoľvek škody, ktoré by vznikli postupom Poskytovateľa podľa ustanovení tohto odseku znáša Objednávateľ a Poskytovateľ za ne nezodpovedá. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu nevylučuje nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

  6. V prípade, ak má Objednávateľ záujem o jednorazové poskytnutie služieb, má Poskytovateľ právo požadovať od Objednávateľa zaplatenie zálohy, a to až do 100 % výšky ceny služby podľa Cenníka, ktorá má byť Objednávateľovi dodaná. Záloha je splatná na výzvu Poskytovateľa, ktorý za týmto účelom vystaví Objednávateľovi zálohovú faktúru. Do doby riadnej úhrady vyúčtovanej zálohy Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytnutím objednaných služieb. Pri následnom vystavení vyúčtovacej faktúry bude uhradená záloha započítaná s cenou služieb, ktoré boli Objednávateľovi poskytnuté.

  7. Objednávateľ nie je oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie žiadnej svojej pohľadávky proti pohľadávke Poskytovateľa, ktorú má Poskytovateľ voči Objednávateľova tiež nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky voči Poskytovateľovi vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.

  D. Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať poskytovateľovi pravdivé, včasné a úplné informácie a podklady. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Objednávateľovi vzniknúť v súvislosti s dodaním nepravdivých, neúplných alebo nesprávnych informácií a podkladov alebo ich dodaním v rozpore s nižšie uvedenými termínmi.

  2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady potrebné pre spracovanie mzdovej agendy minimálne päť (5) dní pred výplatným termínom Objednávateľa, najneskôr však do pätnásteho (15) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý je potrebné spracovať mzdovú agendu. Ak Objednávateľ nedodá do piateho (5) dňa v príslušnom mesiaci, za ktorý sa poskytuje služba, podklady týkajúce sa dochádzky, tak Poskytovateľ nie je povinný do pätnásteho (15) dňa tohto príslušného mesiaca spracovať príslušné mzdové účtovníctvo a zároveň ak Objednávateľ nedodá do pätnásteho (15) dňa v príslušnom mesiaci za ktorý sa poskytuje služba doklady potrebné k spracovaniu DPH, tak Poskytovateľ nie je povinný spracovať a podať DPH v riadnom termíne. Podklady a informácie súvisiace so vznikom alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu Objednávateľa a jeho zamestnanca (predovšetkým údaje z občianskeho preukazu a preukazu poistenca, kópia pracovnej alebo obdobnej zmluvy, zápočet rokov a číslo účtu zamestnanca) je objednávateľ povinný dodať minimálne tri (3) dni pred vznikom alebo zánikom takéhoto vzťahu.

  3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať včas všetky doklady k zaúčtovaniu/zaevidovaniu, najneskôr do pätnásteho (15) dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac.

  4. Objednávateľ je pri vedení účtovníctva povinný vykonať inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v lehotách v súlade so zákonom o účtovníctve a za ich stav zodpovedá.

  5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služieb a je povinný poskytnúť akékoľvek chýbajúce/nedodané dokumenty, podklady a vysvetlenie potrebné pre poskytnutie služieb do troch (3) dní odo dňa ich vyžiadania, inak je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR, a to aj opakovane. Ak Objednávateľ nevie Poskytovateľovi vysvetliť dokumenty alebo podklady alebo dané vysvetlenie nebude podľa Poskytovateľa dostatočné alebo vierohodné, tieto dokumenty alebo podklady nebudú zaúčtované.

  6. V prípade, ak sa Poskytovateľom vypracované podklady v rámci vedenia účtovníctva a/alebo spracovania mzdovej agendy neodosielajú v elektronickej podobe Poskytovateľom, je objednávateľ povinný tieto podklady (vrátane podkladov pre výplatu miezd) na výzvu poskytovateľa prevziať k podpisu a odovzdaniu na dohodnutom mieste. Objednávateľ je pri tom povinný postupovať tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty pre odovzdanie, odoslanie a úhradu týchto podkladov.

  7. Objednávateľ v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností v zákonom stanovených termínoch.

  8. Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Poskytovateľovi alebo službách ním poskytovaných či činnostiach ním vykonávaných a zaväzuje sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, oprávnenými záujmami Poskytovateľa, ktoré by mohlo privodiť ujmu Poskytovateľovi, alebo ktoré by mohlo čo i len ohroziť dobrú povesť Poskytovateľa vo vzťahu k iným osobám.

  9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek službu alebo jej jednotlivé súčasti.

  10. Poskytovateľ je povinný činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy, vykonávať podľa platných právnych predpisov a je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou a v súlade s pokynmi Objednávateľa, pričom zmluvný vzťah Poskytovateľa s Objednávateľom je založený na vzájomnej dôvere.

  11. Poskytovateľ zodpovedá za správne zaúčtovanie/zaevidovanie všetkých účtovných prípadov, na základe dokladov predložených objednávateľom na zaúčtovanie/zaevidovanie. Objednávateľ je povinný vykonávať kontrolu správnosti a aktuálnosti podkladov a dokladov odovzdaných Poskytovateľovi a to po vecnej aj formálnej stránke

  12. Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa na neúplnosť predložených podkladov, ak ju pri spracovávaní účtovných/daňových dokladov zistil.

  13. Poskytovateľ zodpovedá za včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších dokumentov, ktoré sa zaviazal vykonávať a ku ktorým dostal od Objednávateľa potrebné podklady. Za včas odovzdané podklady sa považujú tie, ktoré Objednávateľ odovzdal Poskytovateľovi v potrebnom rozsahu najneskôr päť (5) pracovných dní pred nižšie špecifikovaným termínom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

  14. Doklady, výkazy a ďalšie dokumenty adresované príslušným úradom, ktoré sa odosielajú v elektronickej podobe, sa Poskytovateľ zaväzuje pripraviť na odoslanie najneskôr v posledný deň termínu ich podania na príslušný úrad. Doklady, výkazy a ďalšie dokumenty, ktoré sa neodosielajú v elektronickej podobe, sa Poskytovateľ zaväzuje pripraviť na podpis a odovzdanie najmenej dva (2) pracovné dni pred termínom ich podania na príslušný úrad alebo dňom splatnosti príslušnej úhrady, alebo v taký iný deň, na ktorom sa strany dohodnú.

  15. Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorené úhrady alebo chybné platby daní, poistného a ostatných úhrad Objednávateľa.

  16. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za prípadnú škodu vtedy, ak ku škode príde v dôsledku:
  • omeškania Objednávateľa s odovzdaním všetkých (t. j. kompletných, úplných a vecne správnych) relevantných dokladov potrebných pre riadne plnenie zo strany poskytovateľa,
  • akýchkoľvek chýb v účtovníctve, ktoré vznikli následkom nesprávne a/alebo neúplne vyhotovených dokladov Objednávateľom,
  • konania a/alebo opomenutia konania Objednávateľom.

  E. Trvanie a zánik Zmluvy

  1. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

  2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je buď obdobie od 1. januára do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka alebo iné obdobie, ak účtovným obdobím Objednávateľa je hospodársky rok a je uvedené v Zmluve.

  3. Zmluva sa automaticky predlžuje o ďalšie Obdobie a to aj opakovane, pokiaľ ktorákoľvek zo Strán neoznámi druhej Strane, že nemá záujem o predĺženie spolupráce na ďalšie obdobie najneskôr 3 mesiace pred začiatkom nového účtovného obdobia (štandardne do 1. októbra). Ak ktorákoľvek Strana oznámi túto skutočnosť v uvedenej lehote, Zmluva je ukončená posledným dňom aktuálneho Obdobia. Ukončenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na povinnosť Poskytovateľa poskytnúť závierkové účtovné operácie a povinnosť Objednávateľa zaplatiť za ne odplatu v súlade s týmito VOP, pričom tieto povinnosti trvajú aj po ukončení Zmluvy podľa predchádzajúcej vety. Pre odstránenie pochybností, pri akomkoľvek inom ukončení Zmluvy nie je Poskytovateľ povinný poskytnúť závierkové účtovné operácie.

  4. Zmluvu je možné ukončiť len dohodou strán, oznámením Objednávateľa o nepredĺžení podľa odseku 3 vyššie alebo jednostranným odstúpením ktorejkoľvek Strany v zmysle týchto VOP. Ukončenie Zmluvy výpoveďou jednej zo zmluvných strán nie je možné.

  5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy:
   a) ak nesúhlasí so zvýšením cenníka a to do pätnástich (15) dní od oznámenia jeho zvýšenia;
   b) z dôvodov porušenia povinností Poskytovateľom, najmä ak opätovne nedodržiava termíny uvedené v týchto VOP bez zavinenia Objednávateľa,

  1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy najmä:
   a) ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením akejkoľvek ceny za poskytnuté služby alebo zálohovej faktúry o viac ako 15 dní napriek upozorneniu Poskytovateľa ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení;
   b) ak Objednávateľ opakovane nedodá chýbajúce podklady, dokumenty alebo vysvetlenie,
   c) ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou týchto VOP,
   d) z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku, najmä ak Objednávateľ opakovane alebo sústavne neposkytuje Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne poskytnutie služieb.

   7. V prípade akéhokoľvek ukončenia Zmluvy si Strany nevracajú žiadne už poskytnuté plnenia podľa zmluvy.

   8. Pri akomkoľvek ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi všetky účtovné adaňové doklady týkajúce sa Objednávateľa. Služby a náklady spojené s odovzdaním všetkých dokladov znáša Objednávateľ.

   F. Mlčanlivosť

  1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách získaných od Objednávateľa v súvislosti s plneniami podľa zmluvy s ktorými sa oboznámi pri poskytovaní služieb a nesmie ich bez súhlasu Objednávateľa poskytnúť tretím stranám a to ani po ukončení zmluvného vzťahu.

  2. Od tejto povinnosti môže Poskytovateľa oslobodiť Objednávateľ písomným vyhlásením alebo súd.

  3. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie informácií orgánom verejnej moci, daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam alebo iným osobám, ak je to nevyhnutné pre poskytnutie služieb, vyžaduje to právny predpis alebo je daný postup nevyhnutný pre uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Poskytovateľa alebo Objednávateľa.

  G. Zodpovednosť za škodu a poistenie

  1. Poskytovateľ zodpovedá voči Objednávateľovi za všetku škodu vzniknutú porušením povinností Poskytovateľa podľa týchto VOP, pokiaľ k splneniu povinnosti Poskytovateľa nedošlo zavinením Objednávateľa, ato napr. neposkytnutím požadovanej súčinnosti alebo dokumentácie. Celková výška škody, do ktorej Poskytovateľ zodpovedá za vzniknutú škodu je obmedzená do výšky poistného krytia Poskytovateľa, ktoré predstavuje 50.000,00 eur (päťdesiattisíc eur), pričom dané obmedzenie sa nevzťahuje za úmyselne spôsobenú škodu.

  2. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a reálnosť účtovných dokladov a podkladov dodaných Objednávateľom, ale výlučne iba za správnosť ich zúčtovania. Zodpovednosť za prípadné sankcie, pokuty alebo delikty udelené Objednávateľovi orgánmi verejnej moci znáša Objednávateľ. Poskytovateľ zodpovedá iba za tie sankcie alebo pokuty, ktoré Objednávateľovi vznikli vdôsledku nesplnenia zmluvných povinností Poskytovateľa (napr. nesprávne zúčtovanie alebo neskoré podanie výkazov bez zavinenia Objednávateľa).

  3. Poskytovateľ je povinný udržiavať v platnosti svoje poistenie zodpovednosti za škodu počas trvania Zmluvy.

  H. Ochrana osobných údajov

  1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa ako sprostredkovateľ podľa čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov aovoľnom pohybe takýchto údajov odo dňa účinnosti zmluvy. Objednávateľ aPoskytovateľ sa dohodli, že táto časť H. VOP v plnom rozsahu nahrádza zmluvu podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi osobné údaje na ďalšie spracovanie osobných údajov. Spracovanie osobných údajov Poskytovateľom je možné len v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
  3. Účel spracúvania osobných údajov a zoznam, resp. rozsah osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať:
  • Jednoduché účtovníctvo a daňové priznania fyzických osôb za účelom vedenia agendy a fakturácie – meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo automobilu,
  • Podvojné účtovníctvo a daňové priznania právnických osôb za účelom vedenia agendy a fakturácie – meno, priezvisko, adresa príslušnej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo bankového účtu, telefónne číslo, emailová adresa, VIN, evidenčné číslo automobilu,
  • Personalistika a mzdy za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy v súvislosti s pracovno-právnymi účelmi, mzdovými účelmi, pre účely zdravotného, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, účely daní z príjmov zo závislej činnosti, vedenie mzdovej agendy zamestnancov a osôb pracujúcich pre objednávateľa – meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, národnosť, štátna príslušnosť, miesto narodenia, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávanej pracovnej činnosti, platové náležitosti, kvalifikácia, životopis, profesionálne skúsenosti, číslo účtu, osobné údaje v súvislosti s poberaním dôchodku, osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnanca objednávateľa, mzda za vykonanú prácu, údaj o poskytnutej náhrade mzdy a iných príjmoch, údaje o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, daňovom bonuse, prémií, odmenách, ročnom zúčtovaní dane, údaj o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a manžela/ku, údaje o zdravotnej poisťovni, číslo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia v SR a v zahraničí, príspevky na dobrovoľné starobné a dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie, vymeriavací základ na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, výšku preddavku zdravotného postenia, výšku odvodov na druhy sociálneho poistenia, hodnotenie práce, pracovný posudok, osobné údaje v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou zdravia pri práci.

  4. Poskytovateľ spracováva osobné údaje automatizovaným spôsobom.

  5. Poskytovateľ je oprávnený osobné údaje najmä získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracovávať alebo zmeniť, vyhľadávať, prehliadať, preskupovať, využívať, uchovávať, likvidovať, poskytovať, sprístupňovať alebo zverejňovať, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch a VOP.
  6. Dotknutými osobami sa na účely tejto časti VOP rozumejú predovšetkým fyzické osoby a právnické osoby – objednávateľ a zamestnanci objednávateľa.
  7. Ak objednávateľ poveril spracúvaním osobných údajov poskytovateľa až po získaní osobných údajov, je povinný zabezpečiť oznámenie tejto skutočnosti dotknutým osobám pri prvom kontakte s nimi, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa poverenia poskytovateľa.
  8. Poskytovateľ je vždy povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou oznámiť, že spracúva jej osobné údaje v mene objednávateľa na vymedzený alebo ustanovený účel.
  9. Zoznam tretích strán, ktorým Poskytovateľ v súlade s osobitnými zákonmi poskytuje osobné údaje je nasledovný:

  1. Daňový úrad,
  2. zdravotné poisťovne,
  3. Sociálna poisťovňa,
  4. Štatistický úrad SR,
  5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  6. Doplnkové dôchodkové spoločnosti,
  7. Dôchodkové správcovské spoločnosti,
  8. Iné (exekútor…).

  10. Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom, ide v tomto prípade o dodávateľov, výrobcov, distribútorov, prípadne servisných technikov, ktorí môžu pri výkone svojej práce prísť do kontaktu s niektorými osobnými údajmi a informáciami:

  1. MRP – Company spol. s r. o. so sídlom Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská
   (dodávateľ účtovného softvéru na báze klient-server)
  2. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
   (odosielanie balíkov a zásielok)
  3. Synology Inc., je taiwanská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na sieťové úložné zariadenia
   (dodávateľ interných serverov na archiváciu elektronických dát)
  4. Hetzner Online GmbH je prevádzkovateľ dátového centra so sídlom v Nemecku
   (dodávateľ externého servera)
  5. Faust Agency s.r.o. so sídlom Hraničná 30, 821 05  Bratislava
   (marketingová agentúra, výrobca webovej stránky, technický správca externého servera Hetzner)
  6. COMIX, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Kpt. Nálepku 64, 934 01  Levice
   (dodávateľ výpočtovej techniky a technický správca interných serverov Synology)
  7. Doklado s.r.o. so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava
   (dodávateľ technického riešenia digitálnej kancelárie)
  8. Iné
   (bankové inštitúcie, finančný poradcovia, daňový poradcovia, advokátske kancelárie, komerčné poisťovne, Google – používanie e-mailovej služby gmail, Thunderbird – služby e-mail klienta, MS Office, MS Windows a iné doplnkové programy a aplikácie nevyhnutné na realizáciu dohodnutých služieb účtovnej kancelárie) Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

  11. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa Objednávateľ zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, tým nie je dotknutá zodpovednosť dotknutých osôb za pravdivosť poskytnutých osobných údajov.
  12. Poskytovateľ použije získané údaje výlučne na ustanovený účel.
  13. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté Objednávateľom v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch a dojednaných v týchto VOP.
  14. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má povinnosť, okrem iného:

  1. spracúvať osobné údaje len na určené účely;
  2. spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
  3. udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
  4. spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;
  5. spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza,
  6. zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

  15. Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá poskytovateľ tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Poskytovateľ sa za týmto účelom zaväzuje prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov to formou a za podmienok stanovených zákonom.
  16. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi mzdovú agendu, ktorú objednávateľ archivuje podľa zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  17. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť objednávateľovi každý prípad podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.
  18. Poskytovateľ po skončení účelu spracúvania osobných údajov, najneskôr však pred ukončením platnosti zmluvy, bezodkladne odovzdá objednávateľovi všetky osobné údaje a doklady súvisiace s ich spracúvaním, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom alebo dotknutými osobami, a to aj v prístupnej elektronickej forme, ak existuje.

  I. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených zmluvou a VOP sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

  2. Právomoc rozhodovať akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami majú príslušné slovenské súdy.

  3. V prípade odstúpenia od zmluvy je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za už vykonané úkony.

  4. V prípade ukončenia zmluvy je Poskytovateľ povinný odovzdať všetky doklady a účtovnú dokumentáciu Objednávateľovi.

  5. Zmeny v zmluve je možné vykonávať po dohode zmluvných strán písomnými dodatkami, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

  6. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy ukážu byť neúčinné, neplatné, alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú účinné, platné a vykonateľné. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia Strany nahradia takými platnými, účinnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré čo najlepšie zohľadňujú zámery Strán pri pôvodnom ustanovení.

  7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP a/alebo cenníka zverejnením ich aktualizovaného znenia na svojom webovom sídle a oznámením Objednávateľovi. Ak Objednávateľ nesúhlasí snovým znením VOP, je povinný oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa oznámenia o nových VOP. Ak tak neurobí, Objednávateľ súhlasí s tým, že platia nové VOP od dátumu účinnosti v nich uvedenom. V prípade, že Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi, že nesúhlasí snovým znením VOP, platia pôvodné VOP bez zmeny, avšak Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa oznámenia o odstúpení. Tento odsek sa nepoužije na gramatické, grafické zmeny VOP alebo opravy zrejmých chýb vo VOP, ktoré je Poskytovateľ oprávnený vykonávať kedykoľvek.

  8. Zmluvné strany komunikujú najmä elektronicky prostredníctvom e-mailových adries a kontaktných údajov uvedených v týchto VOP a Zmluve. Každá Strana bez zbytočného odkladu oznámi druhej Strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov a je povinná zabezpečiť aby kontaktné adresy a telefónne čísla boli funkčné. Kým takáto zmena kontaktných údajov nebude oznámená druhej Strane alebo kým nebudú kontaktné údaje funkčné, druhá Strana môže používať pôvodné kontaktné údaje pre akékoľvek oznámenie, ktoré sa považuje za doručené druhej Strane, aj keď bolo vrátené ako nedoručené alebo aj keď si ho druhá Strana nemohla vyzdvihnúť. Tým nie je možnosť akéhokoľvek iného doručovania (vrátane poštou na adresu sídla). Pre prípad, že by adresát písomnosti odoslanej elektronicky nepotvrdil jej prijatie, má sa za to, že písomnosť bola doručená uplynutím najneskôr troch (3) dní od jej odoslania.

  9. Ustanovenia týchto VOP a Zmluvy, z ktorých povahy vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po ukončení Zmluvy zostávajú zachované (najmä ustanovenia o mlčanlivosti).

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovom sídle poskytovateľa, teda dňa 10.02.2024